Koalicja Cyfrowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej wspólnie do KE, o tym, jak powinien wyglądać Kodeks Usług Cyfrowych

14 organizacji z 11 państw krajów Europy Środkowo-Wschodniej reprezentujących sektor nowych technologii we wspólnym stanowisku zwróciło się do Komisji Europejskiej z propozycjami stworzenia takich regulacji prawnych, które będą umożliwiały rozwój nowoczesnych modeli biznesowych i rozwiązań technologicznych w idei Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Stanowisko ma związek z rozpoczynającymi się w Komisji Europejskiej pracami nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), który obejmie ponowne otwarcie dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego, a także wprowadzenie nowej regulacji ex ante dotyczącej konkurencji. 8 września zakończyły się prekonsultacje dotyczące planowanych w tym zakresie prac. Finalny kształt Kodeksu Usług Cyfrowych będzie miał znaczący wpływ na funkcjonowanie całej przestrzeni cyfrowej w Unii Europejskiej. Dlatego organizacje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentujące firmy branży cyfrowej i nowych technologii oraz organizacje społeczne, a także przedstawicieli niektórych rządów zawiązały Koalicję Cyfrową w tej sprawie. We wspólnej opinii zwróciły się do Komisji Europejskiej z propozycjami, które– ich zdaniem – powinna zawierać nowa regulacja. Pod stanowiskiem podpisali się przedstawiciele Bułgarii (National Digital Alliance), Chorwacji (HUP), Czech (ASE i SPCR), Estonii (ITL), Litwy (INFOBALT), Łotwy (LIKTA), Polski (Związek Cyfrowa Polska), Rumunii (APDETIC i ANIS), Słowacji (ITAS i SAPIE), Słowenii (Digital Coalition of Slovenia) oraz Węgier (IVSZ). ex ante regulation of market competition. On September 8th, preconsultations regarding the planned work came to an end. The final shape of the Digital Services Act will have a major impact on functioning of the whole digital space of the EU. Therefore, organisations from Central and Easter Europe, representing companies of digital and advanced technologies industry as well as community organisations and some governmental representatives decided to establish the Digital Coalition in that regard. In a shared opinion, they have appealed to the Commission with some proposition, which in their opinion, should be included in upcoming regulations. The position has been signed by representatives of Bulgaria (National Digital Alliance), Croatia (HUP), Czech Republic (ASE and SPCR), Estonia (ITL), Lithuania (INFOBALT), Latvia (LIKTA), Poland (Digital Poland Association), Romania (APDETIC and ANIS), Slovakia (ITAS and SAPIE), Slovenia (Digital Coalition of Slovenia) and Hungary (IVSZ).

Jasne ramy prawne dot. odpowiedzialności za nielegalne treści
Jak zwrócono uwagę w stanowisku, Kodeks Usług Cyfrowych powinien gwarantować utrzymanie ochrony podstawowych praw. „Obywatele mają coraz większy udział życiu politycznym dzięki narzędziom i usługom online, a zatem tworząc regulacje dotyczące usług sieciowych, powinniśmy mieć na uwadze m.in. fundamentalne prawa dostępu do informacji czy wolności słowa w sieci” – napisano w dokumencie. Dodano, że przyszłe regulacje muszą znaleźć równowagę między bezpieczeństwem cyfrowym a swobodą przepływu danych oraz rozwojem nowych usług. Zdaniem sygnatariuszy nowa legislacja powinna również utrzymać jasne ramy odpowiedzialności ponoszonej przez pośredników w związku z nielegalnymi treściami. Dostawcy usług cyfrowych nie mogą zostać obarczeni obowiązkiem prewencyjnego analizowania i potencjalnego blokowania wszystkich treści zamieszczanych w ramach dowolnej usługi. Według Cyfrowej Koalicji, orzekanie, czy jest coś dozwolone to obowiązek państwa – taka decyzja nie powinna należeć do prywatnych przedsiębiorstw. Dlatego też Kodeks Usług Cyfrowych powinien regulować kwestie dotyczące nielegalnych treści w oparciu o zasadę przejrzystości oraz jasno definiować, czym są „treści”, „usługi”, „produkty”.

Prawo przyjazne dla MŚP i startupów
Według sygnatariuszy listu prawodawcy powinni dokładnie przyjrzeć się wpływowi nowego prawa na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich dalsze możliwości tworzenia innowacji. „Apelujemy, by tworząc regulacje dot. usług cyfrowych, nie dopuszczono do nadmiernego obciążenia sektora MŚP i start-upów. Projektując Kodeks Usług Cyfrowych, pamiętać należy o roli i możliwościach małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju innowacyjności” – podkreślono w stanowisku. Bo jak tłumaczą organizacje podpisane pod dokumentem to właśnie mniejsze, kreatywne firmy wywierają presję konkurencji na korporacjach i stanowią dla konsumentów gwarant różnorodności i nowych usługi. „Dla ich dobra, wdrożenie nowego prawa nie może poskutkować narzuceniem brzemienia kosztownej obsługi prawnej, na którą pozwolić sobie mogą wyłącznie najwięksi gracze na rynki usług cyfrowych, a która z tegoż rynku wyklucza mniejsze podmioty, szkodząc ich konkurencyjności” – argumentują.

Apolityczność przepisów
Cyfrowa Koalicja z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podkreśla również, że nowe regulacje powinny unikać przyznawania niesprawiedliwej przewagi na skutek wpływu decydentów. Prawdziwy Jednolity Rynek Cyfrowy powinien oferować konkurującym na nim przedsiębiorstwom równe szanse wynikające wyłącznie z wyborów konsumentów i jakości oferowanych usług. Zdaniem organizacji sukces nowych usług cyfrowych nie może zależeć od aktualnego kalendarza politycznego. „W przeciwnym wypadku ryzykiem jest wzrost nierówności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a w rezultacie, wewnętrzny rozłam cyfrowej wspólnoty. Należy też samym unikać przepisów, które mogą narazić wschodzące, nastawione na eksport, mniej zdywersyfikowane gospodarki Europy na szkodę” – napisano w stanowisku.