Grupa Digital V4: priorytety cyfrowe ważne dla gospodarki UE po pandemii

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – zrzeszone w grupie Digital V4 – wspólnie chwalą priorytety cyfrowe Unii Europejskiej, które zostały nakreślone przez Komisję Europejską na kolejne 5 lat. Oceniają jednak, że do ich realizacji konieczne są większe środki w unijnym budżecie na wydatki cyfrowe, działania wspierające rozwój start-upów oraz sektora MŚP, a także szeroka edukacja społeczeństwa z kompetencji cyfrowych.

Priorytety cyfrowe dla Unii Europejskiej zostały opisane w komunikacie „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”. Przedstawiona w niej strategia opiera się na trzech głównych celach: wsparciu dla rozwoju technologii i umiejętności cyfrowych, budowaniu jednolitego rynku cyfrowego opartego o zasady uczciwej konkurencji oraz kształtowaniu otwartego i demokratycznego społeczeństwa w środowisku cyfrowym.

Cyfryzacja pomoże wyjść z kryzysu po pandemii
Przedstawiciele branży cyfrowej Grupy Wyszehradzkiej, do której należą cztery organizacje: z Polski (Związek Cyfrowa Polska), Węgier (IVSZ), Czech (ASE) oraz Słowacji (ITAS) – tworzące Grupę Digital V4 - przesłali swoje stanowisko w sprawie dokumentu do Komisji Europejskiej oraz premierów swoich krajów. Ich zdaniem cyfrowe priorytety, które znalazły się w strategii UE zasługują na poparcie, ale wymagają podjęcia konkretnych działań legislacyjnych. Cieszymy się, że Komisja dostrzegła znaczenie technologii cyfrowych w nowoczesnej gospodarce i rozumie znaczenie transformacji cyfrowej. Konieczne jest jednak przekucie tych wyzwań w konkretne regulacje, które przyśpieszą ten proces i ułatwią tworzenie innowacji. Musimy też na te zmiany przygotować społeczeństwo Europy. – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Jego zdaniem gospodarka cyfrowa to duża szansa dla krajów Grupy Wyszehradzkiej. – Po okresie pandemii sektor ICT będzie motorem dla gospodarki naszych państw. Dlatego oparcie jej na priorytetach cyfrowych może ułatwić nam wyjście z kryzysu, który dziś mamy – uważa Michał Kanownik.

Więcej środków na innowacje i pobudzenie start-upów
Grupa Digital V4 w swoim stanowisku zaznacza, że konieczne jest wzmocnienie w Unii Europejskiej inwestycji opartych na zaawansowanych technologiach. Chodzi m.in. o sieć 5G, Internet Rzeczy, sztuczną inteligencję oraz rozwiązania chmurowe. Ale do tego – jak zaznacza branża - potrzebne są odpowiednie środki finansowe. „Jeśli Europa faktycznie pragnie przejąć wiodącą rolę w procesie wprowadzania oraz normalizacji nowej generacji technologii to wobec słusznych celów postulowanych przez Komisję Europejską należy zwrócić uwagę, że ich realizacja będzie przedsięwzięciem równie ambitnym i potrzebnym, co kosztownym. Wyrażamy obawę, że środki przeznaczone na kluczowy element rozwoju, jakim jest cyfrowa transformacja, zapisane w projekcie unijnego budżetu na lata 2021 – 2027 w wysokości 3 proc., mogą okazać się zatem niewystarczające” – napisano w stanowisku. Ponadto branża oczekuje od UE oraz rządów swoich krajów regulacji, które wesprą sektor start-upów i MŚP. Także poprzez politykę podatkową, która w opinii Grupy Digital V4 „nie powinna uderzać w rozwój sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii będącego źródłem innowacyjnych produktów i usług”. Niezbędne jest również inicjowanie współpracy pomiędzy start-upami, firmami przemysłowymi i uniwersytetami. Jako przykład takiej wzorowego współdziałania organizacje podają polski program rządowy GovTech Polska.

Budowa silnej cyfrowej Europy
W opinii Digital V4, w obliczu kryzysu konieczne jest również budowanie silnej cyfrowej Europy „Wierzymy, że dla celu budowania siły technologicznej w interesie każdego z państw członkowskich i całej Wspólnoty jest tworzenie infrastruktury cyfrowej i potencjału R&D, dzięki którym rozwijane będą innowacyjne pomysły z zakresu, np. sztucznej inteligencji i robotyki. Ważne jest, by cały know-how oraz gotowe produkty powstawały właśnie na terenie Unii Europejskiej. Tylko w ten sposób mamy szansę stać się rynkiem konkurencyjnym na skalę świata” - podkreślono w stanowisku. Zaznaczono także, że przyszłością UE jest gospodarka oparta na danych i dlatego ważne jest uproszczenie przepisów, które wesprą europejski biznes w migrowaniu do chmury i wdrażaniu praktyk analiz danych. „Potrzebujemy nowoczesnego podejścia do przetwarzania danych dla rozwoju innowacyjnych usług. Konieczne jest zachowanie swobodnego przepływu danych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym” – napisali członkowie Grupy Digital V4.

Przygotować społeczeństwo na cyfrową rewolucję
Branża cyfrowa Grupy Wyszehradzkiej ocenia, że do nowej rewolucji cyfrowej europejskie społeczeństwo musi być też przygotowane. Dlatego w piśmie do Komisji Europejskiej postulują o zmiany w szkoleniach zawodowych tak, aby lepiej one odpowiadały na współczesne zapotrzebowania rynku. Proponują np. wprowadzenie specjalnych voucherów szkoleniowych dla pracowników i pracodawców, które mogłyby być wykorzystywane do zapłaty za programy szkoleniowe. Zdaniem organizacji niezbędne są także kampanie motywujące obywateli państw członkowskich do zdobywania umiejętności cyfrowych.
-Tym sposobem Unia Europejska zbuduje europejskie społeczeństwo cyfrowe – ocenia Digital V4. Grupa zauważa, że należy przy tym też zadbać o spójność przepisów bezpieczeństwa i ochronie danych użytkowników. W jej opinii, należy przy tym mieć na uwadze podmioty, które opierają swoją działalność na przetwarzaniu danych osobowych i nieosobowych. Rozwiązania te zatem nie mogą hamować rozwoju innowacyjnych usług i być spójne ze specyfiką przedsiębiorstw oferujących rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji czy Internecie Rzeczy.